Steun ons en help Nederland vooruit

Organisatie van de afdeling

Als je lid wordt van D66, dan wordt je automatisch lid van de afdeling waartoe jouw gemeente behoord (Huishoudelijk reglement D66, april 2016, p.36). Als actief lid neem je ook deel in een gemeentelijk team of (steun)fractie. Actieve leden hebben dus te maken met zowel een fractie of gemeentelijk team, als met een afdeling van de vereniging D66. Hoe verhouden die zich tot elkaar?

Politieke vereniging

D66 is een politieke vereniging, die haar idealen onder andere wil verwezenlijken door het leveren van gekozen bestuurders voor gemeenteraden. Daartoe neemt de partij deel aan verkiezingen, te organiseren door de afdeling. Vóór de verkiezingen stelt de afdeling daartoe een programma op en een lijst met verkiesbare personen. Als mensen gekozen zijn helpt de afdeling de gekozenen en bewaakt zij dat het programma ook wordt uitgevoerd. Maarrrr, Artikel 27 van de gemeentewet zegt: “De leden van de raad stemmen zonder last.” Dat betekent dat de gekozenen autonoom staan ten opzichte van de vereniging en haar afdeling.

Het is daarop geen eenrichtingsverkeer van afdeling naar fractie, maar een wederzijdse afhankelijkheid. De vereniging kan alleen gemeentepolitiek bedrijven via autonome gekozenen, onze gekozenen kunnen dat (doorgaans) alleen bereiken via een afdeling van de vereniging D66. Weinig of geen van onze gemeenteraadsleden zou immers gekozen zijn via een persoonlijke lijst.

Ook in het dagelijks handelen zijn fracties en vereniging wederzijds afhankelijk. Een fractie is geen rechtspersoon, kan bijvoorbeeld geen onroerend goed huren. Allerlei hulpmiddelen die de fractie nodig heeft, zoals de D66 websites, het logo, de ledenbestanden, enz. zijn eigendom van de vereniging en kunnen alleen met goedkeuring van de vereniging worden gebruikt. Anderzijds vormen de (steun)fracties de harde kern van het ledenbestand, zonder welke de afdeling weinig voorstelt.

In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging is bepaald, dat de gemeente(raadsfractie) is gekoppeld aan de afdeling, als organisatorische eenheid van de vereniging. De Algemene Afdelingsvergadering (AAV = alle leden in de afdeling) is het hoogste orgaan van de afdeling, de dagelijkse leiding ligt in handen van het afdelingsbestuur. Daarnaast kunnen er allerlei commissies worden ingesteld.

Afdeling Oosterschelderegio

In veel gevallen omvat één afdeling één gemeente. Er is dan één AAV, één bestuur en één fractie. In Zeeland is dat niet realistisch, vandaar dat wij in Oosterschelde 7 gemeenten en nu 5 fracties binnen één afdeling hebben. Dat maakt het afdelingsbeleid soms lastig, omdat de fracties verschillende noten op hun zang hebben, de fractieleiders verschillend zijn gebakken en bestuursleden ook van een handleiding zijn voorzien. Vaak, zoals bij het programma, werken we met twee lagen: een afdelingsprogramma en gemeentelijke speerpunten die daarmee niet in strijd mogen zijn. Of bij de lijst: één profiel, maar lijsten per gemeente, vast te stellen door de leden van de betreffende gemeente. Uiteindelijk is het een voortdurend balans zoeken tussen de autonomie van de fracties en de samenhang binnen de vereniging resp. de afdeling.

Het afdelingsbestuur kent één zetel voor elke gemeente in Oosterschelde en daarmee te combineren zetels voor voorzitter, secretaris, penningmeester, politiek secretaris (vz programmacommissie), ledencontact/activiteiten, campagne/(sociale)media, opleiding/talentontwikkeling. Een fractie omvat de leden die in de raad zijn gekozen, doorgaans geschraagd door een steunfractie van andere leden die op de lijst stonden en veelal ondersteund door andere vrijwilligers.

Regio afdeling Zeeland

Naast de afdeling is er de regio, die op dezelfde wijze haar rol speelt met de fractie in de provinciale staten. Daarnaast heeft de regio de taak om afdelingen in te stellen. Zij kan ook samenwerking op regionaal niveau organiseren, zowel tussen fracties als tussen afdelingen. In de regio is de Algemene Regiovergadering het hoogste orgaan (ARV = alle leden in de regio), het regiobestuur heeft de dagelijkse leiding.

De relatie tussen regio en afdeling is deels nevengeschikt, maar op specifieke punten heeft de regio zeggenschap over de afdeling. Vergelijkbaar met provincie en gemeente.

Het landelijk bestuur speelt haar rol met de Tweede Kamer en heeft een kaderstellende taak voor de hele vereniging. Het congres (= alle leden van de vereniging) is het hoogste orgaan. Het landelijk bureau van D66 faciliteert de hele vereniging.

Het geheel in schema

Landelijke hoofdstructuur

N.B.: de vereniging kent op onderdelen een zekere interne hiërarchie, de drie fracties kennen dat onderling niet.

Afdeling Oosterschelde

Laatst gewijzigd op 22 november 2018